8 d’octubre de 2015

Gestionar bé el temps de treball que paguem


Igualada esdevé la propera parada del tour que estem realitzant aquest 2015 per explicar en què consisteix la Reforma Horària i el que és més rellevant, com la podem impulsar en els pròxims anys. Ens situem en l’equador de la Iniciativa, just en el moment en què ja està a punt tota la fonamentació a partir de la qual sustentar la Reforma Horària. Els principals documents són tres i responen a un treball conjunt amb el Parlament i el Govern de la Generalitat de Catalunya. Es poden trobar al web de la Iniciativa.

En destaquem especialment l’Informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) liderat per Esther Sánchez i dirigit per Xavier Riudor “La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària”. Esdevé undocument fonamental per al món empresarial. L’informe pretén contextualitzar la necessitat i/o conveniència d’un procés de racionalització horària per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Al mateix temps vol analitzar les mesures de gestió del temps de treball i de racionalització horària en les administracions públiques catalanes, a través de l’estudi d’una sèrie de convenis i acords. A més a més, pretén analitzar les mesures de gestió del temps de treball i de racionalització horària aplicades en la negociació col·lectiva del sector privat (sectorial i d’empresa), a través de l’estudi dels convenis i acords seleccionats.

I finalment, vol descriure el procés d’implantació de les mesures de gestió del temps de treball en la negociació col·lectiva, a partir de l’anàlisi de les entrevistes realitzades a la representació de les direccions i a la representació legal de les persones treballadores d’una sèrie d’organitzacions incloses a la mostra.

A l’informe s’ha constatat que una gestió ineficient del temps de treball remunerat té un seguit de conseqüències per a les persones treballadores i conseqüentment per a les empreses:

• Dificulta trobar un equilibri entre la vida personal, familiar i laboral.

• Implica uns menors nivells de productivitat i de competitivitat. La relació entre el nombre d'hores treballades i la productivitat no és directa. Treballar moltes hores però amb una organització ineficient del treball o una cultura presidencialista comporta una pèrdua notòria de la productivitat.

• Dificulta la formació i el desenvolupament professional i personal a dins i a fora de la jornada laboral.

• Pot afectar la salut de les persones, incrementant determinats factors de riscos psicosocials.

• Incrementa l’absentisme.

• Dificulta el compromís de les persones treballadores amb l’organització i la captació, el desenvolupament i la retenció del talent per part de l’empresa es fa molt més complexa.

• Pot empitjorar el clima laboral.

• Pot empitjorar la imatge de l’empresa i afectar la seva reputació social corporativa.

El CTESC, un cop elaborat aquest informe, posa de manifest un seguit de consideracions i recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb la racionalització dels horaris a Catalunya. També ha fet especial incidència en la negociació col·lectiva a causa del paper cabdal que té en la formalització de les mesures de gestió del temps de treball a les organitzacions.


Publicat el 7 d'octubre a Via Empresa