27 de juliol del 2015

La Reforma Horària a l’Empresa

La Iniciativa per a la Reforma Horària es proposa incidir en un canvi en l’organització dels horaris quotidians per tal d’adequar-los a uns estils de vida que afavoreixin el benestar de les persones i la bona convivència, aprofitant l’impuls de les profundes transformacions que viu la Catalunya actual.

El Govern de Catalunya s’ha compromès amb aquesta iniciativa amb un Acord de Govern del 18 de març de 2014, en el qual s’indica que l’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement, uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.

L’Inventari ReformaHorària Empresa és una eina d'autoavaluació per a empreses que té com a missió contribuir decididament a la recuperació de la jornada que existeix pràcticament arreu del món. En síntesi, consisteix en facilitar que el temps de dinar s’avanci una hora, per situar-se al voltant de les 13:00, i que el sopar giri al voltant de les 20:00, de manera que al cap del dia es recuperin les dues hores que ens distancien del model d’horari habitual a la resta d’Europa. Suposa un camí a seguir per arribar al lloc desitjat que promou la creativitat de cada persona i els processos d’I+R+D de la pròpia entitat. El llistat consisteix en l’aplicació de diferents factors clau que donen informació sobre l’assoliment efectiu de cadascuna de les fites plantejades.

Els principals beneficis en l’aplicació de l’Inventari són:
 • Increment d’una productivitat sostenible de fins a un 15%
 • Descens de l’absentisme de fins a un 30%
 • Disminució de la sinistralitat laboral i les condicions associades a l’estrès
 • Millora del clima laboral i del compromís de la plantilla
 • Fidelització del talent de les persones treballadores

Des de la Iniciativa treballarem perquè aquesta eina -que comença de forma autogestionada- esdevingui un instrument homologat impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el moment zero de la Reforma Horària.

L’eina està dissenyada per portar a terme l’anàlisi d’aspectes claus de l’empresa quant a l’organització del temps de treball, en tres nivells:
 • Dimensions.
 • Evidències (que concreten les dimensions).
 • Indicadors qualitatius i quantitatius (que justifiquen les evidències).

Les evidències són factors de primer ordre que, en el seu conjunt, expliquen les dimensions (com a factors de segon ordre), que són els aspectes clau que cal tractar (i canviar) per assolir la Reforma Horària en les empreses. Els indicadors de compliment són dades objectives i observables que mesuren les evidències i ofereixen transparència i mesurabilitat a l’eina.

En el present document de treball es realitza una primera proposta de dimensions i d’evidències, per acabar de formular el llistat i tancar el document com un inventari definitiu, amb indicadors inclosos.

Les dimensions que es presenten són un compendi de variables crítiques que expliquen la implantació de la Reforma Horària en les entitats. En concret, es contemplen les següents dimensions:

Direcció per valors i objectius.
 • Certificació.
 • Formació.
 • Flexibilitat horària.
 • Espais de treball.
 • Canals de comunicació.
 • Impacte ambiental.
 • Temps dels àpats.
 • Compromís social
 • Reforma Horària.

Posteriorment, un cop estiguin validades les evidències definitives per a cada dimensió, caldrà dissenyar indicadors que siguin fàcils de mesurar i a la vegada fiables i efectius. Per exemple, per a la evidència relativa al treball a distància, un possible indicador podria ser número d’hores treballades fora de l’organització a la setmana. Per a cadascuna de les evidències, serà necessari establir un mínim pel qual es consideri que aquesta evidència està assolida (seguint l’exemple, 5 hores setmanals).

Aprofitem aquesta tribuna per animar a totes les empreses que ho desitgin a esdevenir pioneres en la Reforma Horària.


Publicat a 21 de juliol de 2015

24 de juliol del 2015

Intervenció al Ple del Parlament de Catalunya en l'aprovació de l'Informe Final de la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Sumar-me a tots els agraïments fets per la Presidenta de la Comissió d’Estudi, la Sra. Agnès Russiñol. Agrair també als diputats i les diputades de la Comissió d’Estudi haver sol·licitar a la Mesa la possibilitat que ens donéssiu la paraula.

El President Mas admetia el passat 20 de juliol a la presentació del Consell Assessor per a la Reforma Horària, nou òrgan del Govern, que el seu naixement es devia a l’empenta i l’impuls de la iniciativa ciutadana. Una iniciativa que compta amb persones expertes amb més de 20 anys d’experiència en els àmbits de recerca i política pública vinculada a la matèria que ens ocupa, amb una caràcter transversal.

És cert que en el darrer any i mig hem treballat molt i hem provocat l’impuls de fonamentació i de sensibilització. Però el que és rellevant és que hem situat la Reforma Horària en l’actual complexa agenda política. Avui fem un pas més, importantíssim, presentem l’Informe Final de la Comissió d’Estudi, que se suma a l’Informe del CTESC i el Dictamen del CADS. Tots tres documents constitueixen els pilars en el que fonamentarem la Reforma el 2016. Destacar que ja hem arribat fins on ho va fer el Congrés. I per tant, ara comença un nou camí mai explorat i mai recorregut.

Han estat 8 mesos de treball operatiu a partir de 5 blocs que responen als 5 acceleradors que vam dissenyar inicialment:
-       - Treball
-       - Educació
-       - Administració
-       - Comerç/Consum
-       - Cultura/Oci

Han comparegut gran part dels actors que han de possible aquesta reforma. A ells agrair el seu to pedagògic i principalment constructiu. Partim amb un gran avantatge, que per altra banda, és del tot rellevant: tothom comparteix l’anàlisi i el resultat del que perseguim. I li correspon a la política ser el canal que faci possible unir el punt de partida amb la fita final d’aquesta proposta.

Som conscients que l’empresa és molt difícil però no ens arronsarem, justament per la convicció que ho fem per cercar una millor qualitat de vida. Tenim tres eines meravelloses per provocar aquest i qualsevol altre canvi:
-       - la legislació, (tenint en compte que no podem regular l’hora de dinar, de sopar o les hores de son)
-       - caldrà molta concertació (pacte de pactes)

-       - la política de govern (promoció, sensibilització, seducció, incentivació a qui ho faci bé).

Combinem aquestes tres vies i contribuïm a l’acceleració que ens permeti el canvi que anhelem. Un canvi que se situa en cercar més equitat –considerant el temps com a un factor de benestar- a partir de permetre que la ciutadania disposi de més temps de lliure disposició. Hem superat el discurs de la conciliació i la racionalització per concebre la Reforma Horària com a una iniciativa a favor de:
-       la salut pública,
-       - de la democràcia,
-       - de la cohesió,
-       - de l’equitat,
-       - de l’èxit escolar,
-       - de la prevenció i la seguretat en el treball,
-       - de la sostenibilitat,
-       - de l’equilibri demogràfic,
en definitiva de la humanització del temps de vida quotidiana.

Gràcies presidenta i gràcies als grups parlamentaris.20 de juliol del 2015

Intervenció a l'acte de presentació del Consell Assessor per a la Reforma Horària (Palau de la Generalitat, 20 de juliol de 2015)

Després d’un any i mig de reunir-nos amb pràcticament tothom a Catalunya, avui ens trobem aquí, al Palau de la Generalitat, amb un missatge molt potent:
-       - Dir-li a la ciutadania que finalment això va de debò
-       - Donar fe del Compromís del Govern amb la Reforma Horària
-      - Cloure els treballs de fonamentació amb la presentació de les conclusions de l’Informe del CTESC (Lluís Franco), que juntament amb el del CADS (Ferran Rodés) i l’Informe Final de la Comissió d’Estudi al Parlament (Agnès Russiñol) constitueixen els pilars sobre com s’ha d’impulsar aquesta reforma.

Volem deixar de ser un país que organitzi actes com aquest a l’hora de dinar, que sopi a les 10 de la nit i que dormi menys hores que a qualsevol de la resta del món. I ho volem fer perquè entre d’altres motius, aquesta és una iniciativa a favor de la salut pública de tot un país. Un país que podria gaudir d’un benestar inigualable si permetés els seus ciutadans ajustar-se al ritme cronobiològic que els éssers humans tenen des dels seu orígens fa milers de milions d’anys.

Ara ja que tenim clar que volem fer la Reforma Horària. Caldria fer una reflexió de Realpolitik (sense deixar els principis) entorn a la capacitat de decisió que tenim sobre els horaris i l’ús del temps com a país.

1.    Sobirania individual sobre l’ús del temps: Aquí és on decidim ser puntuals o no, ser respectuosos o no amb el temps dels altres. Això està vinculat a virtuts i hàbits personals, en definitiva a l’educació en el temps vida quotidiana.

2.    Sobirania de les organitzacions per plantejar uns horaris o uns altres: Per exemple, provocar horaris flexibles, respectuosos amb la vida personal i social dels seus membres. Les empreses, les administracions, les entitats... qualsevol col·lectiu pot ser amic d’uns horaris més humans i més cívics. Tot és plantejar-s’ho. Tenim organitzacions avui presents que estan fent esforços per ser pioneres amb uns resultats increïbles:
o   Increment de productivitat
o   Reducció absentisme
o   Millora del clima organitzacional
o   Retenció del talent

3.    I finalment, la capacitat de la societat per provocar canvis sobre l’organització del temps de vida quotidiana. En aquest nivell més polític parlem de Sobirania Horària:
o   És compartida quan és la UE qui decideix si fem el canvi d’hora a l’estiu o a l’hivern, a través d’una Directiva.
o   També és compartida amb la resta de l’Estat quan decidim ubicar-nos en un o en un altre fus horari. També ho és sobre molts aspectes vinculats a la legislació laboral i els horaris de televisió.
o   En canvi, la sobirania és plena per prendre decisions sobre els horaris a la comunitat educativa (1,5M), sobre els de l’administració (0,3M) o del comerç (0,3M). També tenim sobirania per impulsar uns o altres horaris en el món de la cultura i l’oci.

Amb aquest context de sobiranies compartides actual i amb aquestes limitacions partim per impulsar aquesta Reforma Horària. Però sobretot sabem que és el desconeixement i la ignorància ciutadana el nostre gran adversari. Els dèficits que tenim responen a moments històrics i no estrictament a qüestions culturals o climàtiques com creu la gent. Serveixi aquest acte com a petit homenatge al gran Ignasi Buqueras, president ja d’honor d’ARHOE. Sense la vostra tenacitat no seríem avui on som.

Ens trobem en moment de cruïlla, de canvi, de ràpides transformacions. I és just en aquest punt que tenim una oportunitat d’or per aconseguir que el temps esdevingui un instrument de mesura d’equitat i de llibertat. Aprofitem els aspectes bons que ens deixa aquesta crisi, aprofitem en aquest sentit la tendència de canvi de prioritats de la gent. Estem en disposició de fer un nou contracte social per a la Catalunya que ve, més enllà del petroli o el diner. La redistribució del temps és un camí bàsic per a la felicitat personal i pública.

A partir de la proposta que formulem des de la iniciativa ciutadana neix aquest Consell Assessor. Ens vam plantejar fer aquesta reforma en 3 anys, som a l’equador. Per tant un moment fantàstic per impulsar aquesta transició d’iniciativa ciutadana a estructura de govern. Permeteu-me president, jo que vinc dels escoltes, coneixedor que us agrada fer servir metàfores, que aprofiti la muntanya per fer-ne una. No és que no m’agradin els vaixells i ni tampoc els ferrocarrils i tampoc és no vulgui anar a Ítaca però l’escoltisme em va fer apassionar-me per la natura. Repassarem 8 consells bàsics:
 1. -       Cal conèixer el terreny, per això cal acompanyar-se d’experts. D’aquí la raó de muntar el Consell Assessor, doncs.
 2. -       Vagi en
  grup a la muntanya ja que és perillós anar sol.
  No només això sinó que volem que ningú es quedi enrere, que tothom pugi a dalt del cim
 3. -       Procuri’s coneixements de vida i moviment en muntanya. Tenim tota la fonamentació possible. Cal detectar les barreres i els IF’s,  (condicionants). Des del Consell impulsarem taules quadrangulars per cadascun dels acceleradors. Començarem al setembre i com tot el que hem fet, volem que sigui operatiu i que vagi al gra.
 4. -       Compti amb equip suficient i adequat per a l’activitat (roba interior, peces d’abric, ulleres, gorra, impermeable, brúixola, avui dia ja GPS). Aquesta reforma, president, no té molts costos i sí molts beneficis. Ara bé, en algun moment ens caldrà destinar partida pressupostària per adquirir algunes eines
 5. -       Mantingui un entrenament adequat que ens ajudi a saber dosificar les seves forces. Guardi’n per al retorn. Mai tingui pressa a la muntanya. Si cal, cal saber renunciar. Esperem que no haguem de tirar enrere i que haguem arribat amb l’entrenament adequat el dia del moment zero. Per això ara cal retornar al treball en silenci, de concertació, de definició del pacte de pactes.
 6. -       Informi als familiars dels itineraris i els horaris que pensa seguir. Aquesta és una reforma integral, sistèmica. No podem fer res sense comptar amb tothom. Per tant, informarem a tothom i a tothora.
 7. -       Informi’s de les condicions meteorològiques a partir de les prediccions. Nosaltres farem la nostra feina independentment de les enquestes i de la seqüència del cicle electoral.
 8. -       Procuri adquirir coneixements bàsics en primers auxilis. Esperem no prendre mal. De moment no n’hem pres. Ningú s’ha quedat enrere. Ens servirem de la il·lusió de la ciutadania quan sent a parlar que aquesta reforma és possible.

 Treballarem a l’espera de la Comissió Legislativa a la XII Legislatura, que raonablement ens hauria de portar a la definició de la Llei del Temps de Vida Quotidiana.

I també a l’espera que el nou Govern impulsi una oficina des del Departament de la Presidència que concreti les mesures de promoció, d’acompanyament, de sensibilització.

Aquesta és una revolució sense passamuntanyes, és per això que de forma pacífica, avui ocupem el Palau i ens decidim a impulsar amb decisió la Reforma Horària. Compteu amb un Consell Assessor format pels millors experts a Catalunya sobre horaris, usos del temps, productivitat, trastorns del son, igualtat, conciliació, experiència associativa en bancs del temps, polítiques públiques vinculades, etc. Feu les eleccions que nosaltres seguirem treballant per posar aquest país en hora. Moltes gràcies!

Fabian Mohedano
Promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària
20 de juliol de 2015, Palau de la Generalitat de Catalunya