28 de novembre de 2013

Superant la conciliació. Cap a la coresponsabilitat

La coresponsabilitat consisteix en la distribució equitativa de responsabilitats domèstiques entre les persones membres de la llar. Les estadístiques sobre usos dels temps mostren una distribució desigual dels temps i de les feines entre homes i dones. Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya del 2006, les dones dediquen 21,3 hores setmanals a les responsabilitats domèstiques, mentre que els homes en dediquen 7,9. Alhora, les dones destinen diàriament 7,06 hores al treball de mercat, mentre que els homes hi dediquen 8,26 hores. Tenint en compte aquesta realitat, podem afirmar que els homes disposen d’un major temps personal i de lleure que les dones, i que les dones assumeixen la major part de les responsabilitats domèstiques i familiars.

Actualment, cada vegada un major percentatge d’homes participen en les tasques domèstiques i de cura. No obstant això, aquests canvis no són fàcils ni ràpids i com a conseqüència es manté que encara moltes dones tinguin dificultats per accedir a càrrecs directius o de responsabilitat, i els homes continuïn sense assumir el mateix nivell de responsabilitats domèstiques i de cura que les dones.

Compartir responsabilitats aporta beneficis per a tota la família. Ser coresponsable implica: comunicar-se, consensuar, prendre decisions conjuntes sobre aspectes que afecten totes les persones membres; i, alhora, també garanteix que tothom disposi de temps de lleure a favor d’una major qualitat de vida i un major benestar.

Per tal que tothom disposi de més temps personal i de lleure és imprescindible que les responsabilitats domèstiques s’adoptin de manera igualitària entre el conjunt de membres de la família.

Deu consells de la Secretaria de Família de la Generalitat de Catalunya per promoure la coresponsabilitat
  • Dialogar amb els membres de la llar sobre la importància del repartiment equitatiu de les responsabilitats i tasques domèstiques i dels beneficis que comporta.
  • Negociar i organitzar torns per realitzar les tasques domèstiques entre totes les persones de la llar.
  • Planificar les tasques setmanals de manera que tothom tingui temps de gaudir del lleure.
  • Educar als infants en el valor de la coresponsabilitat, atorgant-los responsabilitats en l’àmbit domèstic, segons la seva edat.
  • Reconèixer la importància i l’esforç que suposa el treball domèstic i de cura perquè tots i totes ens hi sentim bé.
  • Ensenyar habilitats domèstiques a les persones que no les han fet mai, per tal que puguin aprendre a fer-les.
  • Fer una tasca quotidiana en equip pot resultar molt més divertit i estalviar esforços.
  • Col·laborar per mantenir la casa neta i endreçada, per tal d’evitar destinar més temps del necessari a les feines domèstiques.
  • Consensuar una bona organització de les tasques domèstiques més farragoses, per tal que no recaiguin sempre sobre la mateixa persona.
  • Buscar sempre un temps per compartir en família una estona de descans després de fer les feines.


Font: Generalitat de Catalunya (Secretaria de Família)