3 de juny de 2015

Presentació de Temps+Social, 8 de juny de 2015

Al llarg del 2014 s’ha portat a terme el projecte Temps+Social, el qual ha partit de les necessitats detectades en l’associacionisme i el tercer sector i a la voluntat, tant del Govern de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament de Barcelona, de donar resposta a les necessitats estratègiques de les organitzacions i a l'acompanyament de les persones a partir d'un procés d'innovació.
L’associacionisme i el tercer sector necessiten anticipar escenaris amb una nova filosofia que provoqui un canvi de cultura organitzativa. Aquesta ha de tenir com a prioritat un nou plantejament estratègic que prioritzi el desenvolupament de les persones, de la base social, principal actiu de les organitzacions sense afany de lucre.
Les persones implicades en l’associacionisme i el tercer sector, ja sigui persones treballadores o voluntàries, estan motivades per un desig fonamental d'ajudar altres persones i de transformació social. L’associacionisme i el tercer sector, per tant, reforça la solidaritat i la cohesió social.
A banda d’això, el voluntariat i la participació social suposen un mitjà de desenvolupament personal i professional per adquirir coneixements, exercitar-se en la pràctica determinades competències i potenciar el teixit de relacions socials (el que permet obrir noves o millors oportunitats d'ocupació, així com contribuir al desenvolupament personal).

Temps+Social suposa l’elaboració d’un model de gestió del temps en l’associacionisme i el tercer sector per contribuir a fer possible el desenvolupament de les persones mitjançant un nou plantejament organitzatiu. Per tant, persegueix un canvi de cultura en les organitzacions, necessària per fer possible, entre els protagonistes, la conciliació del temps social, laboral i personal. Caminar cap a una cultura de productivitat i de flexibilitat en les organitzacions requereix eines coneixedores de la seva realitat, amb instruments i mètodes adaptats que facin possible la compenetració harmònica dels ritmes de les persones voluntàries i treballadores.

Un model d’organització amb horaris i calendaris flexibles pot beneficiar  l’entitat, les persones que hi participen (com a voluntaris o personal laboral) i, també, en cas de donar servei a la ciutadania, les persones usuàries.
El model de gestió del temps per a l’associacionisme i el tercer sector neix de la necessitat d'afrontar decididament la sistematització i la potenciació de formació als dirigents com a fórmula per transformar les organitzacions que tinguin una repercussió sobre activistes i persones treballadores. Això es tradueix en la voluntat d'acollir-se a un model integrat amb eines, instruments i mètodes en el nivell macro, meso i micro.
A nivell macro, la certesa que l’associacionisme i el tercer sector vol tenir una clara vocació de lideratge polític, amb capacitat d'incidir en els processos socials, amb l'objectiu d'estendre una forma d'organització social del temps favorable a la seva activitat. A nivell meso, la necessitat d'una transformació dels horaris i dels calendaris a les organitzacions. I a nivell micro, la recerca de solucions que afecten directament sobre la responsabilitat desenvolupada per la persona.
Temps+Social inclou 50 conclusions, 25 propostes de millora i un perfil sectorial de 5 competències clau. Les conclusions i les propostes estan classificades en funció dels diferents nivells d’anàlisi (macro, meso, micro). Algunes de les propostes suposen bones pràctiques a les entitats on s’ha portat a terme la diagnosi. L’elecció de competències suposa la proposta d’estàndard de referència per a totes les entitats del sector, dels seus directius i responsables dels calendaris i horaris, així com de la totalitat de treballadors.
Es pretén aportar concrecions a alguns dels compromisos que sorgeixen de les mesures del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (2014-2015). La incorporació d’un model flexible d’organització del temps a les entitats pot ajudar a la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i a l’estratègia permanent del voluntariat. També pretén concretar demandes que sorgeixen del Pacte del Temps impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.