27 de juliol de 2015

La Reforma Horària a l’Empresa

La Iniciativa per a la Reforma Horària es proposa incidir en un canvi en l’organització dels horaris quotidians per tal d’adequar-los a uns estils de vida que afavoreixin el benestar de les persones i la bona convivència, aprofitant l’impuls de les profundes transformacions que viu la Catalunya actual.

El Govern de Catalunya s’ha compromès amb aquesta iniciativa amb un Acord de Govern del 18 de març de 2014, en el qual s’indica que l’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement, uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.

L’Inventari ReformaHorària Empresa és una eina d'autoavaluació per a empreses que té com a missió contribuir decididament a la recuperació de la jornada que existeix pràcticament arreu del món. En síntesi, consisteix en facilitar que el temps de dinar s’avanci una hora, per situar-se al voltant de les 13:00, i que el sopar giri al voltant de les 20:00, de manera que al cap del dia es recuperin les dues hores que ens distancien del model d’horari habitual a la resta d’Europa. Suposa un camí a seguir per arribar al lloc desitjat que promou la creativitat de cada persona i els processos d’I+R+D de la pròpia entitat. El llistat consisteix en l’aplicació de diferents factors clau que donen informació sobre l’assoliment efectiu de cadascuna de les fites plantejades.

Els principals beneficis en l’aplicació de l’Inventari són:
 • Increment d’una productivitat sostenible de fins a un 15%
 • Descens de l’absentisme de fins a un 30%
 • Disminució de la sinistralitat laboral i les condicions associades a l’estrès
 • Millora del clima laboral i del compromís de la plantilla
 • Fidelització del talent de les persones treballadores

Des de la Iniciativa treballarem perquè aquesta eina -que comença de forma autogestionada- esdevingui un instrument homologat impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el moment zero de la Reforma Horària.

L’eina està dissenyada per portar a terme l’anàlisi d’aspectes claus de l’empresa quant a l’organització del temps de treball, en tres nivells:
 • Dimensions.
 • Evidències (que concreten les dimensions).
 • Indicadors qualitatius i quantitatius (que justifiquen les evidències).

Les evidències són factors de primer ordre que, en el seu conjunt, expliquen les dimensions (com a factors de segon ordre), que són els aspectes clau que cal tractar (i canviar) per assolir la Reforma Horària en les empreses. Els indicadors de compliment són dades objectives i observables que mesuren les evidències i ofereixen transparència i mesurabilitat a l’eina.

En el present document de treball es realitza una primera proposta de dimensions i d’evidències, per acabar de formular el llistat i tancar el document com un inventari definitiu, amb indicadors inclosos.

Les dimensions que es presenten són un compendi de variables crítiques que expliquen la implantació de la Reforma Horària en les entitats. En concret, es contemplen les següents dimensions:

Direcció per valors i objectius.
 • Certificació.
 • Formació.
 • Flexibilitat horària.
 • Espais de treball.
 • Canals de comunicació.
 • Impacte ambiental.
 • Temps dels àpats.
 • Compromís social
 • Reforma Horària.

Posteriorment, un cop estiguin validades les evidències definitives per a cada dimensió, caldrà dissenyar indicadors que siguin fàcils de mesurar i a la vegada fiables i efectius. Per exemple, per a la evidència relativa al treball a distància, un possible indicador podria ser número d’hores treballades fora de l’organització a la setmana. Per a cadascuna de les evidències, serà necessari establir un mínim pel qual es consideri que aquesta evidència està assolida (seguint l’exemple, 5 hores setmanals).

Aprofitem aquesta tribuna per animar a totes les empreses que ho desitgin a esdevenir pioneres en la Reforma Horària.


Publicat a 21 de juliol de 2015