18 de gener de 2011

En marxa el Programa Teresa Claramunt (etapa d'èxit)

A partir del gener posem en marxa aquest programa adreçat a totes aquelles persones que després d'una trajectòria de llarg compromís decideixen deixar d'estar en la primera línia d'una responsabilitat concreta en el marc del Moviment Laic i Progressista, ja sigui a través d'alguna de les entitats o directament, tant de forma voluntària com a través de la figura de persona alliberada. És la darrera fase del Programa Teresa Claramunt i esdevé el moment de plenitut i inici de la finalització de les responsabilitats amb la corresponent previsió de relleu. L'èxit lligat directament a l'organització i el seu futur.

La idea és assumir la sortida de l'organització i plantejar el relleu tot garantint el traspàs de coneixement als nous dirigents. Els objectius són bàsicament tres: sistematizar el coneixement i traspassar l'experiència, garantir la satisfacció per la feina ben feta i afavorir la motivació i el suport al relleu.

El dirigent ha de cobrir quatre funcions al llarg del Programa: 1) Explicitar la marxa de l'organització i dissenyar el camí de sortida, 2) Dissenyar el projecte que permeti concretar quina és la contribució de petjada 3) Liderar el consens necessari que permeti assolir el pla de relleu proposat 4) Assumir tutories de dirigents en l'etapa d'acollida del Programa Teresa Claramunt.

El format d'quest programa efectivament no té les mateixes característiques que la resta de les fases del Programa Teresa Claramunt. Ha de tenir una orientació clara a qüestions pràctiques i vinculades al futur de la persona i l'entitat. En certa manera és el tancament del Compromís de dirigent adquirit anteriorment en la que s'intenta detallar la trajectòria al capdavant de l'organització, els reptes superats i pendents, el llegat que es deixa, els aprenentatges personals adquirits, etc. El tancament del Compromís és en certa manera una renovació i reorientació de la implicació ja sigui des de l'MLP o des d'altres espais interassociatius culturals, sindicals, polítics o socials.

La metodologia per al tancament s'estableix per a cada cas, però la idea és constituir un tribunal format per tres persones: el tutor, una persona escollida pel tutor entre persones que tingut responsabilitats semblants en etapes anteriors i una tercera persona escollida per la direcció de l'Escola Lliure El Sol. Aquest tribunal té com a missió realitzar un mínim de dues entrevistes que ajudin a plantejar el Projecte petjada.

El Projecte petjada és una invitació a planificar el llegat a l'organització i el pla de relleu, així com la formulació d'ambicions i motivacions per generar nous compromisos dins o fora de l'MLP. S'estableix un diàleg amb el tutor i s'eleva al tribunal per tal que faci aportacions. El projecte de petjada és un pla que compromet a la persona a establir una sortida.