13 de desembre de 2010

En la recerca del nou horitzó militant de l'Escola Lliure El Sol

La necessitat de cercar un nou horitzó militant de l'Escola Lliure El Sol té com a objectiu millorar-la orientant les seves estratègies a enfortir el vincle d'activistes, dirigents, treballadors i formadors tant amb les seves entitats membres com amb el Moviment Laic i Progressista en el sentit ampli. Aquesta etapa que tot just comença és conseqüència del procés de transformació institucional del Moviment Laic i Progressista, acordat a la Trobada general MLP el 1993 a Sitges i impulsat definitivament -aviat farà deu anys- a Castelldefels el 2001.

Cal consolidar la transformació de l'escola d'educació en el lleure en l'escola de formació política i pedagògica del Moviment Laic i Progressista. I aquest objectiu es persegueix per afrontar amb plenes capacitats la transformació de les entitats i projectes locals d'educació, cultura i transformació social, és a dir, de centres d'esplai, d'agrupaments escoltes, de casals i grups de joves, d'ateneus culturals, d'associacions d'estudiants, de grups de solidaritat, d'entitats d'acció social, de cooperatives... que s'uneixen entorn a un ideari basat en els pilars de Laïcitat, Progrés i País.

Tres mesures per començar:
  • Institucionalitzar la comissió pedagògica com el màxim òrgan entre reunions d'un Patronat renovat i ampliat que impulsi la renovació necessària i l'elecció d'una comissió delegada que governi les accions de canvi i d'innovació. Aquests tres espais (Patronat, Comissió pedagògica i Comissió delegada) han de ser els espais que permetin construir el nou horitzó militant de forma institucionalitzada, activa i transparent

  • Dissenyar un nou pla estratègic per al període 2011-2013 que recolli les necessitats del Pla de formació “Compartint coneixement, construïm laïcitat” per al mateix període, així com altres necessitats relacionades amb la formació mercantil i les necessitats d'expansió de l'MLP. Orientar el disseny el debat a partir de l'anhel d'innovació i renovació pedagògica

  • Engegar un procés d'obertura institucional que permeti generar complicitats més enllà del Moviment Laic i Progressista. La vocació de l'escola ha de ser la de convertir-se en un espai de trobada i de formació d'organitzacions i dirigents de l'espai laic català, espanyol i europeu. I aquest nou horitzó s'ha de tenir present des del primer moment de definició estratègica


El full de ruta es basa en tres idees: llarg termini, lideratge fort i visió global:
  1. Llarg termini: Assumir el repte de liderar l'Escola Lliure El Sol amb l'objectiu de fer un projecte de reforma institucional duradora

  1. Lideratge fort: Orientar el procés de definició estratègica estimulant la participació i generant el compromís necessari per part de les entitats

  1. Visió global: Garantir un espai de trobada, de reflexió, d'innovació per al conjunt d'organitzacions laiques