7 de desembre de 2010

Gramsci i el combat de les idees (II)

Recordo un debat amb el pioner Vicenç Molina sobre la ideoneïtat de l'ús del terme hegemonia en el relat i l'estratègia del Moviment Laic i Progressista. Havíem de ser una organització hegemònica? O una opció amb vocació hegemònica?

Curiosament, Gramci utilitza el concepte d'hegemonia i aparentment podria semblar una paradoxa, tenint en compte el seu pensament detallat en la primera part d'aquest article. Hegemonia deriva del grec eghestai, que significa "conducir", "ser guia", "ser cap", i del verb eghemoneuo, que vol dir “ser guia”, “procedir”, “conducir”; per derivació quedaria "ser cap", "manar", "dominar". Amb hegemonia, el grec antic designava el comandament suprem dels exèrcits. Es trata d'un terme militar. Aquesta tesi donaria la raó a Vicenç Molina en el debat de fa uns anys.

Ara bé, Gramsci el va fa fer servir per descriure com la dominació d'una classe sobre les altres s'obté per una combinació de mitjans polítics i ideològics. Malgrat que la força política -la coerció- és sempre important, el paper de la ideologia per obtenir el consentiment de les classes dominades pot ser fins i tot més rellevant. L'equilibri entre coerció i consentiment variarà d'una sociedad a una altra, sent el darrer més significatiu a les societats capitalistes. Per a Gramsci, l'estat era el principal instrument de força coercitiva, i l'obtenció del consentiment per la dominació ideològica s'aconseguia mitjançant les institucions de la societat civil, la família, l'Esglèsia i els sindicats, per exemple. Quan més prominent sigui la societat civil, més probable serà que l'hegemonia s'aconsegueixi per mitjans ideològics.

Per a Gramsci el coneixement és ideologia. La ideologia és una teoria que es troba en relació directa amb la activitat humana, de fet, és a nivell de la ideologia que l'individu es torna conscient de les desigualtats socials. L'esperit crític que dirien els escoltes. D'aquí a la meva insistència sobre la necessitat de comparir coneixement per construir laïcitat.

Llavors Vicenç, hem de ser una organització hegemònica o una opció amb vocació hegemònica?