1 de maig de 2011

1r de Maig: Sí a l'ocupació, no a les retallades

Celebrem aquest Primer de Maig en una situació difícil per als treballadors i les treballadores, en especial per als que estan en atur. La continuació de la crisi i les retallades dels serveis públics fan empitjorar la situació de moltes persones, famílies, autònoms i pimes, i posen en risc la cohesió social del país.

El sistema fi nancer, que és a l’origen de la crisi econòmica, amb un endeutament excessiu fruit de la bombolla immobiliària, és un llast per a la recuperació de l’economia espanyola, com també ho ha estat en altres països, com Irlanda o Portugal. Una altra vegada queda demostrat que les condicions laborals no han estat la causa de la crisi i que retallar drets no és la solució. Ja fa un any, el Govern Zapatero, cedint a les pressions dels lobbies econòmics i fi nancers, va fer un canvi de rumb en les seves polítiques amb retallades de salaris, congelació de pensions i una reforma laboral que, a més d’injusta, ha estat inútil per reactivar l’economia.

Per això el 29-S vam fer una vaga general contra la reforma laboral i ara hem iniciat la recollida de signatures per canviar els seus aspectes més negatius amb una iniciativa legislativa popular que portarem al Congrés dels Diputats. Perquè els treballadors i les treballadores no estem disposats que la sortida de la crisi signifi qui més precarietat i desregulació.

CCOO i UGT de Catalunya defensem amb fermesa la distribució justa i equitativa de la càrrega que està suposant la crisi, amb la mobilització i amb la negociació, com ho hem fet amb les pensions i ho fem ara amb l’acord de negociació col·lectiva. Perquè ni els salaris, ni les condicions laborals, ni els serveis bàsics, ni els drets de ciutadania siguin utilitzats com a mecanisme d’ajust.

Cal canviar aquesta lògica per un nou model productiu basat a competir en producció de qualitat, innovació i llocs de treball qualifi cats. I mentre el sistema fi nancer està rebent recursos públics per ser reestructurat i s’elimina l’impost de successions a les 500 famílies més riques de Catalunya, es retallen els serveis públics així com els diners per a protecció de les persones aturades i per a polítiques industrials, d’infraestructures i d’innovació.

UGT i CCOO de Catalunya rebutgem les retallades del Govern de CiU, que posen en risc la cohesió social de Catalunya i amenacen el futur de l’Estat del benestar. Retallar la sanitat, l’educació, els serveis socials o les inversions públiques, entre d’altres, comportarà més persones aturades, menys i pitjors serveis públics per a tota la ciutadania i una sortida de la crisi amb més desigualtats.

Hi ha una altra manera de fer les coses. Cal actuar sobre els ingressos públics i no només sobre les despeses. És necessària una reforma fi scal amb l’objectiu que paguin més els que més guanyen i cal recuperar l’impost de patrimoni i la lluita contra el frau fi scal i l’economia submergida. Accelerar la reestructuració del sector fi nancer perquè torni a circular el crèdit a les empreses, autònoms i persones, amb la depuració de les responsabilitats d’aquells que no van fer de supervisors i dels directius de les empreses que necessitin diners públics per continuar sent viables. Això no hauria de comportar, però, la desaparició de les caixes d’estalvis, el més semblant al nostre país a una banca pública, que han garantit durant molts anys la inclusió fi nancera de molts col·lectius, el suport a les entitats socials a través de l’obra social i el suport al desenvolupament econòmic i financer territorial.

I cal resoldre el drama de moltes famílies que estan perdent l’habitatge perquè no poden fer front al pagament de les hipoteques ni eixugar-ne el deute i, per tant, estan condemnades a no poder sortir del pou en què els ha instal·lat el sistema especulatiu. Per això, CCOO i UGT de Catalunya, amb un conjunt d’entitats socials i veïnals, hem portat al Congrés una proposta d’ILP per regular la dació en pagament, de la mateixa manera que es fa en altres països del nostre entorn.

Celebrem aquest Primer de Maig a les portes de les eleccions municipals, en què tota la ciutadania està cridada a escollir uns governs municipals que hauran de gestionar uns pressupostos amb moltes mancances i, per tant, hauran de prioritzar actuacions. Per això, UGT i CCOO de Catalunya animem els treballadors i les treballadores a votar aquelles opcions que prioritzin les polítiques cap a les persones i fomentin la cohesió social. Al mateix temps, demanem als partits polítics que no s’utilitzi la immigració amb fi nalitats electorals.

En l’àmbit internacional, la crisi política i social al sud de la Mediterrània ha deixat un senyal molt clar. Les revolucions a Tunísia i Egipte demostren que la injustícia, la pobresa, la manca de democràcia, l’atur i la corrupció són els principals enemics del desenvolupament i de la pau a la Mediterrània. L’autoritarisme i la repressió, que la Unió Europea tolera per assegurar-se els seus interessos estratègics i comercials, mostren ara els riscos i les febleses inherents. És hora que Europa parli clar i doni suport a la democràcia a la Mediterrània. I no tan sols des del punt de vista polític sinó també des del punt de vista social, promovent el paper del diàleg social i de la negociació col·lectiva, i sumant-hi els sindicats, que han fet ben visible la seva coherència i el seu sentit de la responsabilitat. Europa necessita recuperar amb urgència un discurs social. I no tan sols en la seva política de veïnatge sinó també en la cerca de la seva pròpia identitat. Ni els mercats fi nancers ni la competitivitat poden ser l’excusa per destruir les conquestes socials amb les quals s’identifi quen la majoria dels europeus i europees. Utilitzar els salaris, les prestacions socials o la negociació col·lectiva com a mecanismes d’ajust dins un marc de defl ació competitiva posa en risc el mateix procés de construcció europeu. Enfront de la pressió i l’amenaça constant dels “mercats” cal que Europa s’afi rmi en la defensa del seu model social i faci valer l’actiu que suposa una Unió amb 500 milions de ciutadans i ciutadanes. Governar Europa ha de ser alguna cosa més que governar l’austeritat i, per això, el model de govern d’Europa ha d’emergir del conjunt d’institucions, d’actors i d’interlocutors que representen el seu teixit econòmic i social. En el Dia internacional del treball CCOO i UGT de Catalunya, juntament amb el sindicalisme europeu i mundial, instem els treballadors i les treballadores de Catalunya a participar en les manifestacions per dir ben fort:

SÍ A L’OCUPACIÓ, NO A LES RETALLADES!