22 de novembre de 2010

En marxa el Programa Marta Mata

En el marc de la reforma del Pla de formació del Moviment Laic i Progressista, hem posat en el grup de treball del Programa Marta Mata, d'acollida, creixement i èxit d'activistes d'entitats de base (esplai, escoltisme, casals i grups de joves i ateneus). Els objectius del grup són establir les bases polítiques i pedagògiques del Programa (què), recollir les demandes i necessitats de les entitats (perquè), plantejar la bateria d'accions formatives troncals i específiques necessàries (com), establir les necessitats de formadors per al període 2011-201, calendaritzar les accions formatives i establir els compromisos associatius (quan) i repensar els espais simbòlics d'actuació (on). L'objectiu es presentar els resultats finals del grup de treball a la Trobada MLP el juny de 2011, amb l'edició d'un manual metodològic.


No comencem des de zero. Tenim un ampli ventall d'oportunitats com la feina feta al llarg dels darrers 20 anys pels àmbits d'Ideari, Pedagogia, Psicologia i Organització, que posa les bases del nou programa. Els projectes ideològics, pedagògics, organitzatius i estratègics de les entiatats que requereixen ser coneguts i treballats pels seus activistes. Les entitats fan molta activitat associativa que constitueix una font important d'intercanvi i formació. Orgull Laic també ha de brindar la seva batalla per a la transformació de les associacions, a través dels seus eixos: reconeixement social, locals i finançament. A més, també comptem amb el capital humà del Programa Teresa Claramunt, a través del seu compromís en les especialitzacions ideològiques (laïcitat, progrés i país) i les estratègiques (projecció, organització i creixement), així com la feina que han de fer de formació de formadors.


Un repte meravellós que ens ocuparà els propers mesos a un grup format per: Esplais Catalans: Berta Mundó, Rafa Guillén; Acció Escolta de Catalunya: Anna Morancho, Paloma Cívico; Casals de Joves de Catalunya: Helena Giner, Marta López; Ateneus Laics i Progressistes: Jaume Pieres, Ramon Ribas; Joffre Villanueva, Programa Teresa Claramunt i Anna Arisa, Programa Joan Salas Anton.