14 de novembre de 2010

Tractament de les Polítiques del temps als Programes electorals

En general, les perspectives per a les polítiques del temps en la propera dècada són prou bones si fem cas del que diuen els programes electorals, però ja se sap que el paper ho aguanta tot. La qüestió del temps apareix en tots els programes en qüestions com l'eficiència de l'administració pública en temes com la salut (llistes d'espera), la justícia (retard en resolució de conflictes), mobilitat (xarxa de transports) plantejant la necessitat de millorar l'eficiència dels serveis públics. Per una altra banda, està generalitzat i assumit el discurs de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal en la totalitat dels programes i tothom comparteix la visió que cal caminar cap a uns horaris més racionals. La qüestió de la conciliació apareix en dos apartats (família i treball). Es tracta el tema de la necessitat de reduir la jornada laboral cercant uns horaris més racionals amb la idea d'augmentar la productivitat i la competitivitat al lloc de treball i disposar de temps personal per a la vida familiar. Els horaris comercials és un tema també tractat per tots els partits amb una visió ambigua i diversa. El binomi educació i horaris també és tractat a tots els programes electorals, així com el binomi continguts i horaris dels mitjans de comunicació.

En definitiva, les diferents qüestions que es relacionen amb el temps -que configuren les polítiques del temps-, són tractades des diferents punts de vista, en la majoria de casos compatibles entre si, si bé hi ha propostes que poden generar una certa incompatibilitat com és el cas de les mesures relacionades amb els horaris comercials, horaris dels centres educatius, etc. Algunes d'aquestes mesures entrarien en el calaix de falses dreceres cap a la conciliació, tractades anteriorment. La clau està en triar les mesures que plantgin modalitats més flexibles d’organitzar el temps i el treball, que procurin adequar l’horari de treball al cicle vital de les persones i no a l’inrevés.

Ara bé, malgrat aquests certs decalaixos, es podria dir que es comparteix la visió que cal un pacte d'àmbit nacional amb la implicació dels diferents agents socials, econòmics i institucionals per caminar cap a uns horaris més racionals, que millorin la competitivitat i permetin augmentar la cohesió social. Pel que fa a l'arquitectura, CiU parla de fer un Acord de Govern per racionalitzar els horaris laborals. En canvi, PSC és més concret i parla de fer un
Pacte per a la Conciliació i els Nous Usos del Temps. ERC, fruit de la proximitat amb aquests darrers al capdavant d'algunes d'aquestes polítiques defensa la idea d'apostar pel Pla estratègic Pla Estratègic d’Usos i Gestió dels Temps a la Vida Quotidiana (2008-2018). El PP també considera que s'ha d'impulsar la reforma dels horaris sense especificar en quin marc s'hauria de desenvolupar. ICV-EUiA veu convenient fer un Pacte Nacional per la Racionalització dels Horaris. C's no especifica cap proposta i subscriu les propostes liderades per Ignasi Buqueras des d'AROHE. En definitiva, les polítiques estan plantejades des el paradigma de les Velles i Noves polítiques del temps, quant a les Novíssimes, les propostes que apareixen ho fan de forma molt discreta.Propostes basades en polítiques del temps

CiU

- Promoció d'un Acord entre Govern, patronals i sindicats per racionalitzar els horaris laborals

- Creació d'una taula formada pel Govern, agents socials, àmbit empresarial, sector educatiu i societat civil, amb la finalitat d’impulsar mesures per a la conciliació

- Incorporació al llarg del cicle educatiu el valor econòmic i social de la conciliació del temps

- Programació accions de sensibilització empresarial i reconeixement a les empreses innovadores en programes de conciliació que adoptin mesures concretes per fer-la efectiva

- Obertura d'un procés amb les organitzacions empresarials i sindicals catalanes més representatives per a la consecució d’una concertació social global necessària per treure el país de la crisi i que contingui una nova regulació de les condicions de treball i de productivitat, així com d’acords sobre aspectes importants per al futur del mercat de treball català (ocupació juvenil, prejubilacions, conciliació, negociació col·lectiva, etc.)

- Treball perquè la societat valori la família i l’entorn social dels treballadors com un factor clau de la seva productivitat, tot facilitant la flexibilitat horària laboral. Amb mesures adreçades a facilitar la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores s’aconsegueixen grans millores de caràcter social i econòmic

PSC

- Proposta d'un Pacte per a la Conciliació i els Nous Usos del Temps: amb polítiques per a una organització social del temps més equilibrada (temps laboral, personal, social, familiar, i d’oci) i horaris més racionals en benefici dels usuaris, consumidors i treballadors i treballadores dels diferents sectors

- Treball amb els agents socials i econòmics per assolir horaris laborals i dels serveis compatibles amb la conciliació de la vida personal i familiar d’homes i dones, proposant un ampli debat i un acord nacional amb ells que abasti els horaris laborals, dels serveis públics, del comerç i del lleure

- Promoció d'un pacte social amb la participació de tots els agents implicats, per millorar elements de la vida quotidiana sobre la base de polítiques del temps, que millorin l’organització productiva i dels diferents serveis -també de l’administració pública- i permeti un benefici col·lectiu a través de la millor conciliació de la vida laboral i personal

- Impuls de polítiques de conscienciació i racionalització dels horaris laborals per tal d’aproximar-los cada vegada més a l’horari europeu que és més racional i permet una millor compatibilitat entre la vida laboral i personal

ERC

- Treball per desvincular definitivament les mesures de conciliació de vida familiar, formativa, personal i laboral com una qüestió lligada a les dones, per passar a ser tractada de forma única, que implica homes i dones indistintament

- Establiment, en tots els convenis col·lectius d’àmbit d’empresa radicades a Catalunya, l’obligatorietat de tractar en capítol específic mesures de conciliació de vida laboral, personal, formativa i familiar

- Impuls, des de l’àmbit local, de la concertació de Pactes Locals del Temps, mitjançant la participació de tots els agents representatius a la vida laboral, econòmica, sanitària, cívica, de l’ensenyament, del transport, del comerç, de l’habitatge, de l’urbanisme, etc.

- Foment del treball organitzat en paràmetres d’eficiència per sobre de la presència, amb assessorament especialitzat a empreses i organismes que el pretenguin implantar

- Aposta per les polítiques dels temps com un conjunt d’actuacions amb la finalitat de garantir el dret a gaudir d’un temps propi, una major equitat de gènere i un major benestar quotidià

- Aposta pel Pla Estratègic dels Usos i Gestió dels Temps de la Vida Quotidiana (2008–2018) com a estratègia central en les polítiques del temps, una estratègia fruit del consens ciutadà i la cooperació entre les administracions

PP

- Impuls d'un pla de reforma dels horaris per a la conciliació de la vida familiar i laboral que inclogui la modificació dles horaris dels equipaments públics, l'aproximació progressiva dels horaris professionals amb els horaris escolars i l'adequació dels horaris de les escoles bressols a la realitat dels horaris laborals

- Creació d'un servei específic d'atenció i assessorament a les famílies i a les empreses, destinat a promoure mesures de conciliació de la vida laboral amb la vida familiar en l'entorn empresarial

ICV-EUiA

- Treball per a legislar una veritable conciliació de tots els temps (de treball, de cura, d’oci, de formació, etc.)

- Foment de la conciliació entre treball, estudis i d’altres activitats, garantint la igualtat

- Creació l’auditoria de l’impacte de gènere en les institucions, amb la qual s’avaluï com condiciona homes i dones, el treball polític, els seus horaris, l’estructura i l’organització; amb la idea de permetre posar les bases dels canvis necessaris per fer possible la màxima participació, especialment de les dones

- Treball per obrir la porta a un projecte integral per l’elaboració d’un veritable Pacte Nacional per la Racionalització dels Horaris de Treball que permeti a totes les persones, homes i dones, tenir més temps per dedicar a l’àmbit personal i familiar, i un Pla integral pel repartiment equitatiu del temps i el treball que fomenti la coresponsabilització dels homes en el treball domèstic i de cura

- Treball per un Pacte Nacional pel Repartiment Equitatiu del Treball i la Racionalització dels Horaris laborals: fomentar que les empreses adoptin horaris concentrats per disposar de temps suficient que permeti a dones i homes compaginar feina, família i gaudi personal. També s’han d’establir mesures concretes en els temes de la corresponsabilitat: el treball domèstic familiar i de cura ha de ser igualment compartit entre dones i homes

C's

- Promoció d'accions oportunes per millorar la conciliació laboral amb la vida familiar tenint en compte les iniciatives de l'Asociación per a la Racionalitzación de los Horarios Españoles (AROHE)


El següent quadre corre el risc de ser criticat per simplista si bé és il·lustratiu i recull la tendència dels partits en l'ús de diferents conceptes com són conciliació, horari i temps. Tot i tenint en compte que el que són important són les propostes i no tant les vegades que es faci servir un mot o un altre, és força significatiu el resultat.


Ús de paraules clau en els Programes electorals


CiU

PSC

ERC

PP

ICV-EUiA

C's

Conciliació

7

16

13

9

8

2

Horari

13

18

18

11

36

7

Temps

21

26

65

25

88

6

Total

41

50

96

45

132

15

Total paraules Programa (aprox.)

41000

45000

136000

48000

154000

18000