5 de març de 2014

Alegacions a la Comissió de garanties del PSC

La política actual requereix de transparència. Us adjunto les alegacions que vaig presentar a la Comissió de Garanties del PSC, òrgan que es mereix el meu màxim respecte. 


En Fabian Mohedano, militant del Partit dels Socialistes de Catalunya, comparec davant la Comissió de Garanties, i:

EXPOSO
Que la Comissió de Garanties m’ha comunicat, desprès de la reunió de 20 de gener de 2014, un acord sobre l’adopció de la mesura que contempla la suspensió cautelar com a membre de la Comissió Executiva Nacional i l’inici d’un expedient.

Que, mostrant el meu desacord amb les mesures adoptades i d’acord amb el que preveu l’article 4.1 dels Estatuts i Codi Ètic del PSC, pel que fa als drets dels militants i simpatitzants que preveu el dret a Ser escoltat o escoltada per la Comissió de Garanties en cas que aquesta obri un expedient que l’afecti, abans no s’hagi adoptat una resolució que li sigui d’aplicació.

Per tot això, i d’acord amb els següents fets, antecedents i circumstàncies, presento aquest escrit davant la Comissió, amb la reserva de la seva possible  ampliació posteriorment, basant-me en les següents:

AL·LEGACIONS

Primera.- He assistit als actes de Nova Esquerra Catalana (juliol 2013) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (desembre 2013), actes tots dos que no formaven part d’òrgans interns de les dues forces polítiques. Es tractava d’actes oberts, a on s’hi convidava a una pluralitat de persones i d’organitzacions, prova d’això és que van participar com a oradors i ponents representants d’altres forces i moviments polítics i socials, entitats cíviques, culturals, entre d’altres, a part òbviament, dels responsables d’aquestes formacions.

En ambdós casos la meva presència sobretot respon a un acte de cordialitat davant la invitació que vaig rebre, tal i com he fet en altres situacions amb entitats cíviques i socials.
Els nostres Estatuts estableixen com a deures dels militants “No es podran afiliar a cap altre Partit, ni en potenciaran cap al­tre que no sigui el PSC (...)”. Davant d’això cal aclarir que no sóc afiliat de cap altre partit ni tampoc he potenciat cap altra força política que no sigui el PSC.

L’assistència a actes d’altres organitzacions o entitats no implica compartir plenament el seu contingut ni tampoc potenciar-la. Forma part de l’àmbit d’aquesta cordialitat a la que em refereixo, sense que això tampoc impliqui mantenir actituds contràries als principis del PSC ni dels seus Estatuts.

A la primera trobada, en relació al manifest de “Junts a Europa”, celebrada a un espai obert com és la delegació del Parlament Europeu a Barcelona, es va presentar un manifest (que no he subscrit), i independentment de la meva postura personal, vaig manifestar que ni el PSC ni cap corrent s’havia pronunciat en el sentit d’adherir-s’hi, i també vaig agrair que es convidés a la reflexió d’una candidatura d’aquest tipus davant del moment polític, sense entrar en cap altra consideració.

Segona.- Considero que escoltar, dialogar, confrontar idees i arguments no pot ubicar-se a la banda de la “promoció” de cap altre partit, sinó que forma part de la idea de mantenir una actitud d’escolta activa amb altres formacions i moviments amb les que, per altra banda, cal recordar que fins només fa tres anys, hem estat formant part d’un mateix govern amb un programa estratègic i que ERC és una força política amb la que governem avui encara en coalició a desenes d’ajuntaments i altres administracions del país.

Manifesta el nostre Codi ètic, en relació a la pluralitat i a la diversitat d’idees el següent

El PSC, un partit plural, lliure i tolerant
15/ Cal accentuar i reforçar la diversitat enriquidora del pluralisme del Par­tit i avançar en el consens d’afinitats bàsiques, per tal d’enfortir l’acord permanent en què es fonamenta el Partit. El PSC és un partit unit en la diversitat.
16/ La tolerància, com a actitud general, s’ha de practicar tant a l’interi­or del Partit com en les relacions amb la ciutadania. La tolerància és garantia de llibertat i enforteix la convivència que fa possible la vida democràtica.
Pressuposa el respecte a la dignitat personal, el respecte a les diferèn­cies i a les idees dels altres. Exigeix que ningú no hagi de renunciar a les pròpies conviccions. Comporta una decidida voluntat pràctica d’igual­tat i una actitud i una capacitat permanents d’escoltar, que reforcen tant les actituds per al diàleg com les possibilitats de dissentir.
Tots els i les militants s’han de trobar còmodes al Partit, fent realitat en la feina de cada dia que tots i totes hi som necessaris i que en el PSC no sobra ningú.

Els Estatuts, concretament al seu art 8., encomanen a la Comissió de Garanties el respecte a aquest principi de la pluralitat entre les seves funcions: Fer respectar el pluralisme intern i la llibertat d’opinió, d’expressió i de debat, i defensar els drets dels corrents, grups d’opinió, clubs, fòrums i plataformes de debat.

En base a aquests arguments també vull defensar el meu dret personal a expressar idees i opinions a través de les xarxes socials i altres mitjans, sense que cap d’elles hagi anat en contra de cap persona ni cap principi del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Per tot això,


SOL·LICITO

1.  Que la Comissió de Garanties deixi sense efecte la suspensió cautelar adoptada, restablint-me en les funcions anteriors, d’acord amb les al·legacions d’aquest escrit.

2.     Que s’arxivin els expedients oberts.


Barcelona, a 10 de febrer de 2014


Fabian Mohedano